Online адвокат

Адвокатска защита пред НОИ

Адвокатски кантори (АК) „ТИНЧЕВ“, предоставят консултации в областта на ПЕНСИОНИРАНЕТО в т.ч. и „РАННО“ ПЕНСИОНИРАНЕ и получаването на различните ОБЕЗЩЕТЕНИЯ съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване на Република България и международните договори по които Република България е страна.
Основните насоки са в дейността на АК „ТИНЧЕВ“ са:

 • разясняване на правата и условията за придобиване на пенсии и и получаване на обезщетения по КСО, в зависимост от предоставените възможности по нормативна уредба и конкретния случай;
 • АК „ТИНЧЕВ и Партньори“ дават препоръки относно реда, процедурите и необходимите документи за отпускане и изплащане на пенсии и обезщетения;
 • изясняване на условията за отпускане на всички видове пенсии по законодателствата на всички държави-членки на ЕС;
 • АК „ТИНЧЕВ и Партньори“ подпомагат гражданите с информация относно възможността за сумиране на български и осигурителен стаж, положен в държава-членка на ЕС или държава, с която България има сключен двустранен договор в областта на социалната сигурност;
 • АК „ТИНЧЕВ и Партньори““ осигуряват необходимото съдействие на служителите от „СИЛОВИТЕ“ ведомства относно реализация на техните права свързани с тяхното „РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ“;
 • АК „ТИНЧЕВ и Партньори““ предоставят информация относно реда за удостоверяване на чужд осигурителен стаж;
 • АК „ТИНЧЕВ и Партньори““ подпомага гражданите относно реализиране на техните права, свързани с реда за преразглеждане на пенсии и обезщетения, отпуснати от държави-членки на ЕС или от държави по двустранни договори.

АК „ТИНЧЕВ и Партньори““ подготвят и предоставят необходимата адвокатска защита в съответните производства, като извършват следните дейности:

 • изготвяне и подаване на запитвания до НОИ и до чужди компетентни институции по повод подадени заявления и документи;
 • водене на необходимата кореспонденция с органите на НОИ и до съответните чуждестранни компетентни институции в случаите на неизпълнение на сроковете при отпусканията на пенсии и изплащане на обезщетения;
 • предоставяне на необходимата правна защита на правата и законните интереси на клиентите на кантората при изготвяне на ЖАЛБИ И ВОДЕНЕ НА СЪДЕБНИ ДЕЛА срещу разпореждания на НОИ или решения на чужди компетентни институции за отпускане, преизчисление на пенсии /обезщетения/ или отказ за отпускането им.
 • защита при издадени наказателни постановления от Инспекцията по труда.