Online адвокат

Вредите и тяхната обезвреда

28 Oct 2018

Съгласно правната доктрина и практика е прието делението на вредите на имуществени и неимуществени, като критерият за това е дали вредата е парично оценима или не.

Вредите са злини, загуби и други неблагоприятни последици, които настъпват за увреденото лице в резултат на непозволено поведение (увреждане). В зависимост от това дали вредите имат парична стойност или не са оценими в пари биват: имуществени и неимуществени.Имуществените вреди се делят на два вида:

  • Претърпени загуби – унищожаване или повреждане на имущество, финансови загуби. Изобщо всяко засягане на оценими в пари блага.
  • Пропуснати ползи – невъзможност за реализиране на доходи и печалби. Имуществените вреди са видни и могат да бъдат лесно възприети от трети лица.

Неимуществените (морални) вреди представляват засягане на честта, достойнството, доброто име на лицето в обществото. Болките и страданията, които то е изживяло, както и всички други негативни преживявания в резултат на увреждането.Тези вреди за разлика от имуществените не подлежат на лесно възприемане от околните, тъй като са част от психическите преживявания на увредено лице и се доказват по-трудно.

Вредите могат да бъдат в резултат на правонарушение – когато се нарушават забрани установени в закон. Преминаване на червено и причиняване на ПТП, ухапване от домашно куче, като се уврежда здравето на пострадалия. Също така в резултат на престъпление, когато увреждането осъществява състав на престъпление – обида, с която се засягат честта и самоуважението на личността. Телесна повреда, която също нарушава здравето и др. Вреди настъпват и поради неизпълнение, лошо или неточно изпълнение на договор.Съгласно Закона за задълженията и договорите всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил други му. Ето защо в случай, че на определено лице бъдат причинени вреди, то това лице може да ангажира отговорността за причинителя за тяхното обезщетяване. Вредите винаги подлежат на доказване. Размерът на обезщетението за неимуществени вреди  се определя от съда по справедливост, съобразно всеки конкретен случай.Обезщетението за неимуществени вреди може да бъде претендирано по гражданскоправен ред пред граждански съд, ако вредата е в резултат на правонарушение, както и пред наказателен съд в случай, че увреждането е резултат от престъпление.

Имайки предвид изложеното възможните преки искове срещу застраховател, визирани в разпоредбата на чл. 226, ал. 1 КЗ (отм.), са само два: единият за обезщетяване на имуществени, а другият – за обезщетяване на неимуществени (морални) вреди. С оглед на това в Решение № 214 от 08.03.2018 г. по т. д. № 1069/2017 г. се приема, че отделно взетите негови болки, страдания, неудобства и други не представляват самостоятелни основания за водене на множество преки искове срещу съответния застраховател, когато произтичат от факта на едно и също вредоносно събитие, а в своята съвкупност те по естеството си са неделимо общо основание, различаващо се единствено от това за претендиране на обезщетение за другите – имуществените, вреди от един и същ гражданскоправен деликт.

На следващо място като пример за развитие на правото в тази посока следва да се има предвид и Тълкувателно решение №4 от 2012 год., с което Върховният съд приема, че неимуществени вреди могат да настъпят и в резултат от неизпълнение на граждански договор. То би могло да бъде – неоснователно прекъсване на електрозахранването от монополно дружество, което причинява негативни емоции и неудобства поради липсата на ток на клиент, който си е платил. Върховният съд приема, че тези вреди подлежат на обезщетение. Това решение игнорира и обезсмисля цялата предишна съдебна практика, която не признаваше неимуществените вреди от неизпълнението на договор.

По аналогичен начин е възприет  въпроса зa неимуществените вреди от Англосанконската правна система. Според нея неимуществените вреди са както болка и страдание (pain and suffering), така и всяко непозволено лишаване от радостите на живота (endjoyment of life).