Online адвокат

Oбезщетяване на собственици на имоти 

31 Oct 2018

Oбезщетяване на собственици на имоти 

Обезщетяването срещу отчужден недвижим имот трябва да стане по правило с равностоен имот. Това е принципът установен от Конституционният съд. Върховните ни съдии отчитат, че в закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и правилника за неговото прилагане  е регламентирано специално обезщетително производство в хипотезата, когато е признато правото на възстановяване на собствеността в съществуващи на терена стари реални граници, но е отказано реалното му възстановяване поради наличие на пречките, предвидени в чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ.Българският съд посочва, че правната норма на чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ принципно не изключва реституцията на земеделските земи в строителните граници/ урбанизирани територии/, освен ако върху терена има законно изградени сгради, касаещи реализирано мероприятие на държавата и държавна стопанска организация. Практиката е ясна и по въпроса, че законодателят не е предвидил изискването да се изследва законосъобразността на извършеното строителство. Когато в случаите по чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ при земите в регулация се определи обезщетяване чрез равностойни земи, те са от общинския поземлен фонд, а не от земите в строителните и регулационни граници. Единственото изискване е за равностойност.