Online адвокат

Електронните (online) магазини - статус и развитие

16 Oct 2018

Съгласно последните промени в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин са въведени нови изисквания свързани с лицата които извършват чрез електронен магазин.

Определения:
Съгласно действащото законодателство в Република България, разбира се в синхрон с западно-европейската правна доктрина и правото на ЕС под „Електронен магазин" следва да разбираме интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.
На следващо място договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

Новововъведения и изисквания:
Всяко лице, желаещо да извършва продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация съгласно Приложение № 33 по електронен път с квалифициран електронен подпис в Портала за е-услуги на НАП, съдържаща информация както следва:

 • Наименование на електронния магазин.
 • Наименование на домейна на електронния магазин.
 • Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин.
 • Начините за реализация на продажбите: 
 1. Услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн); 
 2. Собствен/нает електронен магазин;
 3. Информация за собственика на домейна / за лица, установени на територията на страната или за чуждестранни лица; 
 4. Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин;
 5. Поддръжка на сайта на електронния магазин;
 6. Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин;
 7. Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин, на собствена инфраструктура; на наета инфраструктура; хостинг компания; ползване на „облачна услуга". 
 • Вид на продаваните стоки/услуги - по номенклатура.
 • Начало на работа на електронния магазин - дата.
 • Прекратяване на работата на електронния магазин - дата.
 • Дата на подаване на информация в НАП.

Особенности:
Ако извършвате търговия през няколко онлайн магазин, то трябва да пуснете информация съгласно Приложението отделно за всеки един от магазините.
При настъпване на промяна в подадената към НАП информация или при прекратяване на дейността по продажби чрез електронен магазин, в НАП трябва да се подадете актуализирана информация за промените в 7 дневен срок от настъпването им.
Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.

Срокове:
Какво трябва да направят лицата, които вече извършват търговия през електронен магазин към датата на влизане в сила на новите изисквания?
Посочените по – горе новости  касаещи електронните (онлайн) магазини, влизат в сила,  считано от 28.12.2018 г, като в тримесечен срок тези от Вас  осъществяващи търговска дейност и в момента чрез електронен магазин трябва да се регистрират в НАП чрез нарочното приложение № 33, т.е. до 28.03.2019 г.