Online адвокат

Как да осъдим Етажната собственост за да извърши ремонт

04 Nov 2018

Във връзка със зачестилите случай при, който има спешна нужда от извършването на ремонт / покривно пространство /  и липсващото желание на останалите съсобственици, съгласно правната теория и съдебната ни практика нашата съдебната система е намерила изключително умел начин за решаване на такъв тип проблеми. 
Това може да бъде извършено, чрез умелото съчетаване на нормите действащото законодателство, като следва да се предяви иск с правно основание чл. 124 ГПК с цел защитата на правото на собственост срещу всяко пряко и/или косвено неоснователно въздействие, посегателство или вредно отражение над обекта на правото на собственост, което да ограничава, смущава и пречи на допустимото пълноценно ползване на вещта според нейното предназначение, както и че смущаването на правото на собственост може да се изрази не само пряко в действия, но и косвено с бездействия, като се поддържа противоправно състояние в съседен имот, довело до трайно и продължително смущаващо въздействие върху вещта. Според нашия съд, предмет на такъв иск могат да са неоснователни въздействия върху вещта, които за да се преустановят, ищецът може да иска осъждане на ответника да извърши лични заместими или незаместими действия.
Въпреки съществуването на особени правила за извършване на ремонта на обща част на ЕС като покрив например, съгласно действащия ЗУЕС, както и предвидените административни мерки по чл. 195 и чл. 196 ЗУТ, тези обстоятелства не изключват прилагането на общия ред на защита по чл. 127 ГПК. Българския съд сочи, че в нарушение на градоустройствените правила евентуалните ответници – етажни собственици, не са предприели действия по ремонтиране на покривната конструкция на процесната ЕС, в резултат на което бездействие се поврежда собствения на ищеца имот и то пречи на нормалното упражняване на правата й като собственик, както и че осъждането на ответниците да извършат ремонта на покрива е за съответната ид. част от притежаваното от тях право на собственост върху общата част на ЕС и не касае изпълнението на ремонт по отношение на целия покрив. 
На следващо място, как следва да се изпълни решението подадения иск – по реда на чл. 526 ГПК  /изпълнение на задължение за заместимо действие/, с извършване на действието за сметка на ответниците, съответно на притежаваните от тях ид. части от общите части на сградата – ЕС, или чрез осъждане на ответниците да внесат предварително сумата, необходима за извършване на ремонтните работи, съответно на ид. част от общите части на сградата. 
Съдът  сочи, че ако ответниците доброволно осъществят ремонта на процесния покрив, независимо от причината за това, съдебното решение следва да се счита за изпълнено, тъй като ще е налице преустановяване на неправомерното бездействие на етажните собственици да поправят покривната конструкция на сградата, какъвто е и целения правен резултат от уважаването на предявения иск.

Можете да се свържете с кантори "Тинчев и парньори" на посочените по-долу телефони, като в случай, че телефоните ни са заети, Моля да ни извините за създаденото неудобство и при възможност от Ваша страна да Ви помолим да използвате другите средства за комуникиране - Viber, WhatsАpp, online адвокат и др.