Online адвокат

Отмяна на решение на КЕВР

16 Dec 2018

Съгласно трайно установената ни съдебна пракъика може да бъде направен извода, че постановеното от Върховния административен съд и влязло в сила решение, с което е било отменен индивидуален административен акт, има обратно действие. Така при отмяната на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, което определя временни цени за услугата достъп до електроразпределителна мрежа, отпада с обратна сила и основанието за дължимост на паричните престации. Това води и до отпадане на всички правни последици от момента на издаването на акта, въпреки че е допуснато предварителното му изпълнение. Последиците, които са осъществени назад, следва да бъдат заличени с възстановяване на първоначалното положение. Отсъствието на определена по административен ред цена за услугата води до липса на основание за начисляването ѝ. От това възниква задължение за съответния оператор за връщане на заплатените въз основа на решението временни цени за достъп като платени на отпаднало основание по смисъла на чл. 55, ал. 1, пр. 3 ЗЗД. Тук са неприложими разпоредбите на чл. 292 и сл. ТЗ и чл. 88 ЗЗД.
С тези аргументи ВКС в Тълкувателно решение № 7 от 04.10.2018 г. по тълк. д. № 7/2017 заявява, че съдебната практика на съда е непротиворечива по отношение действието на отмяната на индивидуалния административен акт, с който КЕВР определя пределни цени на мрежовите услуги по договорите за достъп до електроразпределителната мрежа, и няма нужда от ново тълкуване на правната уредба.