Online адвокат

Учредяване и прехвърляне на право на строеж

06 Jan 2019

Надстрояване и пристрояване на сграда - етажна собственост, се разрешава въз основа на договор за учредяване на правото на надстрояване или пристрояване със съсобственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация - съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост. Според българския съд това изискване има императивен характер и неговото нарушение е достатъчно основание да се приеме разрешението за строеж за незаконосъобразно. Практиката е категорична, че правото на строеж в съсобствен поземлен имот се учредява от останалите съсобственици с нотариален акт. Веднъж учредено, то не се погасява от последващи промени в съсобствеността върху земята. Върховните съдии приемат, че дори и правото на строеж да не е погасено по давност, същото ще е изчерпано ако е реализирано. Правото на строеж на сграда или на част от нея може да бъде предмет на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сградата в груб строеж.