Online адвокат

Урегулиране на отношенията при използване на безпилотно управляемо въздухоплавателно средство (дрон)

08 Jan 2019

С извършените последни изменения в нормативната уредба  регулираща обществените отношения в областта на гражданското въздухоплаване ще подлежи на глоба лице, което допусне да се извърши или извърши полет с безпилотно управляемо въздухоплавателно средство (дрон) в контролираното въздушно пространство на страната, без съответното разрешение. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.) установената от законодателя санкция е между  3 000 и 10 000 лева ще се налага и за лице, което откаже да предаде или укрие, повреди, подмени или унищожи писмени обяснения, документи, записи и каквато и да е информация или материали, които са изискани от инспекторите на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация.
Наред с това  законодателят ни предоставя и легалното определение на понятието „дрон” , именно - това е въздухоплавателно средство, което се управлява или е предназначено да се управлява самостоятелно или да бъде управлявано дистанционно, без на борда да има пилот.