Online адвокат

Голяма част от дейностите, които  предоставя Адвокатска кантора „Тинчев” на своите клиентите от странаната и чужбина е във връзка с реализирането и упражняването на правото на собственост върху недвижими имоти, насочени в:

 • Снабдяване с необходимите документи за установяване правото на собственост върху недвижими имоти и извършване на нотариалното му прехвърляне;
 • Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти.
 • Сделки с недвижими имоти - продажба, дарение, замяна, продажба срещу задължение за издръжка и гледане.
 • Проучване на правния статут на недвижимия имот в имотния регистър, обстоен анализ и изготвяне на документите по сделката.
 • Осъществяване на сделки за недвижими имоти пред нотариуса учредяване право на ползване, право на строеж, надстрояване, пристрояване, сервитути;
 • Обстоятелствени проверки за придобиване на недвижим имот по давност;
 • Анализ и консултиране при съсобственост върху недвижими имоти – ползване, доброволна делба и делба по съдебен ред, прехвърляне на съсобствен имот;
 • Съдебна защита на правото на собственост и на другите вещни права и защита на владението.
 • Представителство пред банки, при изготвяне и подписване на ипотечни договори, във връзка с закупуване на недвижими имоти.
 • Вписвания в имотния регистър.
 •  В случай, че имате намерение да сключите сделка с недвижими имоти има няколко задължителни неща, които следва да извършите преди сключването на сделката.
 • На първо място, ако сте купувач, то следва да се уверите, че продавачът е собственик на имота. За целта следва да се прегледат обстойно документите за собственост и да се направят необходимите справки за имота, включително да се снабдите с удостоверение за тежести за имота и то за период от поне десет години назад. Последното изискване е необходимо не само с цел да се проследи законното прехвърляне на правото на собственост на предходните собственици, но също така и с цел да се установи дали предходен собственик не е обременил имота с тежести /ипотеки например, тъй като ако това е така, то тази ипотека е противопоставима на новия купувач и той ще придобие имота с тежест, а десетгодишният период е необходим с оглед това, че с изтичането на 10 години от вписването на ипотеката, тя губи своя ред.т.е. дори и да има ипотеки по-назад във времето, то те не тежат върху имота/.
 • Следва също да бъдете компетентно консултирани под каква нотариална форма да извършите сделката, дали би било удачно това да е покупко-продажба, замяна, дарение, прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане. Възможностите тук са различни, зависят от страните по сделката, намират ли се те в някакви отношения, какво целят , кой би бил най-евтиният вариант.
 • Характерно за развитието на посочените отношения, че в последните години сделките с недвижими имоти се извършват предимно чрез посредничеството на посреднически фирми, които в много от случаите предлагат готови бланки за сключване на предварителни договори и организират сключването на сделката пред нотариус и до тук. Когато използвате услугите на такива фирми, следва да имате предвид, че посредническите фирми имат интерес от сключването на сделката, като дори да има нередности за интересите за някои от страните те биват игнорирани, само и само да се сключи сделката и да се вземе комисионната. Тяхната работа на практика обинкновенно приключва още при подписването на предварителен договор, в общия случай. Не се предоставя задълбочен анализ в исторически аспект, още повече детайли свързани със особеностите на самия имот и възможност за допълнителна правно съдействие и защита на страна по договора. Тъй като агенциите обикновено представляват и двете страни или дори да не е така с оглед на техният интерес е сделката да бъде сключена заадължително, е добре да се консултирате с адвокат с дългогодишен опит в НИ, който да защитава Вашите интереси и да разясни най-удачния и за Вас и за двете страни по сделката начин за оформянето на същата по нотариален ред. Считамe, че още на фазата при воденето на преговори за покупко-продажба на имота, независимо от това представлява ли ви посредническа агенция за сделки с недвижими имоти, е необходима консултация с опитен адвокат, който да Ви представлява и при воденето на преговори. Това особено много важи на новостроящи се сгради, както и за стари имоти, чиято собственост е усложнена, поради наличието на много наследници, реституции и други обстоятелства.