Online адвокат

През 2020 г. се увеличава се минималната работна заплата от 560 лв. на 610 лв, но максималния осигурителен доход за всички осигурени лица се остава непроменен - 3000 лв. За сметка на това се увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 400 лв. на 420 лв. Размерът на минималното дневно обезщетение за безработица е 9 лв., както и дневният максимален размер от 74,29 лв. Паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст остава непроменено – 380 лв., както не се променя и размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв. Запазва се режимът на изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност като първите 3 дни са за сметка на работодателя в размер на 70 % от среднодневното брутно възнаграждение, а от четвъртия ден се изплаща от НОИ в размер на 80% от среднодневното брутно възнаграждение. За дните на лицата, които са в неплатен отпуск, се дължи здравна осигуровка от работодателя в увеличен размер върху 305 лв., а за дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка върху 610 лв. Запазва се периодът на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане – 410 дни. Процентът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на нивото от 2019г. остава непроменен: за родените до 31.12.1959 г., включително -19,8 на сто,  а за родените след 31.12.1959 г. – 14,8 на сто. Няма промяна и в  съотношенията между осигурителите и осигурените лица. За 2020 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Максималният размер на гарантираните вземания е увеличен спрямо изминалата 2019г. от 1.400 лв.. на 1.525 лв. Съгласно направените промени в КСО документите, които работодателите трябва да съхраняват в трудовото досие на работниците и да предоставят при поискване са: -да съхраняват за срок 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения; документите се съхраняват по реда, определен в Закона за Националния архивен фонд; - по искане на осигурено лице или негов представител да издава безплатно, в 14-дневен срок, документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд за периоди преди 1 януари 2000 г.; -  по искане на длъжностните лица по линия на осигуряването да издава безплатно, в 14-дневен срок, документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд на осигурени при него лица, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с такива документи;.
Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд - по чл. 68 КСО: за мъжете, 64 години и 3 месеца и ОС 38 години и 10 месеца, а за жените - 61 години и 6 месеца и ОС  35 години и 10 месеца, за военните и полицаите възраст 53 г. и 6 месеца и 27 г. осигурителен стаж - първа категовия, а за летците и парашутистите - 43 г. и 6 месеца и осигурителен стаж  - 15 г.  
Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава с 13,93 %:, като  от 1 януари до 30 юни  на 219,43 лв., а от 1 юли до 31 декември – 250 лв.