Online адвокат

Отлагане на съдебно дело поради заболяване

За да ограничи негативното и бавещо се съдопроизводството, което беше доскоро доста актуално в областта на временната неработоспособност, беше създаден чл. 18, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза /Приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 Г./. който изрично указва, че „При определен домашен амбулаторен или свободен режим осигуреният е длъжен, ако е необходимо, да се яви пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт през периода на разрешения отпуск поради временна неработоспособност, освен ако представи „Медицинско удостоверение“ по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието, в което е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт”.
По този начин с болничният лист лицето/адвокат, обвиняем, подсъдим/ възпрепятствано да присъства в съдебно заседание следва да приложи и Медицинско удостоверение, в което изрично да е посочено, че заболяването не позволява на лицето да се яви пред разследващи органи или органите на съдебната власт. Като гаранция за това законодателят е приел, че въпросното медицинско удостоверение следва да бъде издадено не от един лекар, а от лекарска комисия, разчитайки, че това би създало повече пречки пред недобросъвестното лице, решило неоснователно да отлага и бави хода на делото.
В такъв случай се налага или /обвиняемия, подсъдим или адвокат/ да си носят със себе си на прегледа готов разпечатан формуляр, който да предостави за попълване.
Копие от надлежно попълненото удостоверение заедно със копие на болничния лист се изпраща до компетентния съд придружен с молба за отлагане на делото с идеята съдът да го уважави и насрочи делото за следваща дата, въпреки протестите на на останалите участници в съдебното производство.