Online адвокат

Когато ни липсва документ за собственост

Голяма част от нас в качеството ни на собственици, без значение дали в селата или градовете, които са наследили стари имоти, не притежават документ за собственост. В практиката съществуват различни случаи. Например имотът се владее и ползва от няколко поколения поред, води се на техните наследодатели в имотните регистри на общината. И това е всичко. Историята на имота не може да се проследи в Агенцията по вписване. Друг пример. Собствениците на земя са построили домове със собствени сили и средства. За тези жилища са били изработени и одобрени архитектурни планове и са получили разрешение за строителство (протокол за дадена строителна линия, разрешение за ползване на вода от ВиК, разрешение за свързване към ел. мрежата). Построяват къща и живеят в нея. Плащат данъци. Но не притежават документ за собственост. Обикновено възниква необходимост от документ за собственост, когато собственикът или неговите наследници решат да се разпореждат с имота. Тези собственици, когато разполагат с надлежни писмени доказателства, следва да се снабдят с констативен нотариален акт за собственост чрез Нотариус по чл. 587 от ГПК. Ако не разполагат с такива доказателства или те не са достатъчни, Нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собственост по давност. Това са така наречените констативни нотариални актове.
КОНСТАТИВНИ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ
Нотариалните актове, познати в българското законодателство, са разделени на две основни групи:
• Нотариални актове, удостоверяващи извършването на правна сделка с недвижим имот;
• Нотариални актове, удостоверяващи право на собственост върху недвижим имот, т.е. така наречените констативни нотариални актове.
С констативен нотариален акт собственикът може да се сдобие в случаите:
1. С надлежни писмени доказателства (документи) се установява пред Нотариуса, в чиито район е местонахождението на имота, правото на собственост. В практиката най-често срещаните случаи за издаване на констативни нотариални актове са, когато молителят е станал собственик по правоприемство, т.е. съществува нотариален акт на името на праводателя. В други случаи, когато молителят притежава документ на свое име, което е достатъчно доказателство за право на собственост, но не е нотариален акт, т.н.
2. Не се разполага с писмени доказателства за правото на собственост или те са недостатъчни.
Случва се да липсват каквито и да са документи за имота. Например притежава се нотариален акт за собственост на земята под къщата, но за къщата няма.
Нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собственост по давност чрез разпит на трима свидетели (чл. 587, ал. 2 от ГПК).В обстоятелствената проверка пред Нотариуса се посочва като основен придобивен способ давностно владение по чл. 79 от Закона за собствеността. Тълкованието на този член е, че владението е упражнявано чрез постоянна фактическа власт явно, непрекъснато, несъмнено и спокойно в продължение на повече от 10 години (5 години, ако владението е добросъвестно). На база събраните доказателства Нотариуса признава правото на собственост, като се произнася с мотивирано постановление и издава констативен нотариален акт за собственост.

Адвокатска кантора Тинчев оказва правна помощ, защита и съдействие за реализиране на Вашите права и законни интереси в цялото производство по събиране на необходимите документи и представителството пред Нотариуса.