Online адвокат

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС

За да си купите МПС, трябва да имате сключен писмен договор с продавача с нотариално заверени подписи.

Продавач може да не е само физическо лице, а и юридическо лице. В тази хипотеза е необходимо да знаете следното:

 1. Можете да го закупите и от лице под пълно или ограничено запрещение, но в този случай ще трябва да се договоря със законния му представител.
 2. Можете се да договаряте и с друго упълномощено от продавача лице.

Това лице може да разполага с:

 • генерално пълномощно, което му дава възможност да извършва всякакви сделки с имуществото на продавача;
 • или изрично пълномощно, в което да е упоменато, че лицето може да извършва разпоредителни сделки с конкретното МПС-то, като в това пълномощно трябва да са посочени данните на МПС-то, които позволяват то да бъде идентифицирано безспорно.

Вашият подпис и този на продавача, като страни по договора, трябва да бъдат нотариално заверени.

Това може да стане при всеки един нотариус в страната, без значение кой е районът му на действие.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК

При придобиване на МПС заплащате местен данък в размер на % от продажната цена или застрахователната стойност на МПС, в зависимост от това коя е по-висока. Процентът се определя с наредба на общинския съвет за всяка община. Вие като купувач трябва да го платите, но с продавача може да се уговорите и друго, напр. да си поделите сумата. Внасяте данъка в общината по постоянния си адрес, като можете да направите плащането и по един от следните начини:

 • в брой в касите на общината, отдел Местни данъци и такси;
 • безкасово по банков път по съответната сметка.
 • ВАЖНО! В случай, че таксата не е внесена предварително, нотариусите с цел да облекчат клиентите си, приемат сумата и я внасят от името на приемателя.
 • ВАЖНО!Не дължите заплащането на такъв данък, ако МПС-то, което купувавате не е регистрирано в страната.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРИГОТВЕНИ ПРЕДИ ДА ПОСЕТИТЕ КАНТОРАТА НА НОТАРИУСА?

Преди да се явите пред нотариуса като страни по договора, трябва да сте подготвили следните документи:

 • договора – може да бъде изготвен от нас с купувача, а може и нотариусът да Ви предложи проект на такъв;
 • документите ни за самоличност;
 • свидетелство за регистрация на автомобила І-ва и ІІ-ра част (голям и малък талон);
 • удостоверение за застрахователна стойност на автомобила (издава се от всеки застрахователен брокер);
 • документ за платен данък върху превозното средство;
 • ако МПС-то, което купувате е собственост на двама съпрузи и пред нотариусът се явява само единият от тях, той/тя трябва да представи нотариално заверена декларация от другия, където е дадено изрично съгласие за продажба на МПС-то – тук е необходим и препис от акта за граждански брак;
 • ако участва законен представител – акт за раждане на малолетен, непълнолетен, акт за учредяване на настойничество/попечителство на запретен;
 • пълномощно с нотариално заверен подпис, ако договарям с пълномощник на продавача;
 • декларация на продавача, че няма непогасени публични държавни и общински вземания (предоставя се от нотариуса);
 • удостоверение за платен данък върху превозното средство, като ако продавачът е заплатил данъка до края на годината, аз ще дължа плащане чак от началото на следващата.

ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСИТЕ ОТ НОТАРИУСА

Явявате се пред нотариуса и представяте документите. След това той извършва необходимите действия по изповядване на сделката:

 • Проверява самоличността Ви като страни по сделката, както и пълномощните, ако има такива. Това е важно, тъй като не малко са измамите от лица, които с подправено пълномощно продават МПС, което не им принадлежи.
 • Преглежда предоставените от нас документи и се уверява, че продавачът е собственик.
 • Проверява дали върху МПС-то, което придобивате, не са наложени обезпечителни мерки по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, като например кражба, измама, изнудване, присвояване, изпиране на пари, престъпления по служба, трафик на наркотици.
 • Проверява дали е платен местният данък.
 • Ако някой от Вас не владее български език, се осигурява преводач.
 • Полагате подписите си под договора и нотариусът ги заверява или, ако сме подписали договора предварително, потвърждаваме, че положените подписи са наши.
 • Нотариусът удостоверява подписите Ви, като полага удостоверителен надпис (щемпел) върху договора и се подписва.
 • Нотариално завереният договор Ви се връща обратно.

ВАЖНО! Нотариусът може да откаже да завери подписите ни, но задължително трябва да се мотивира. Можете да го обжалвате в 7-дневен срок пред Окръжния съд.

За извършване на услугата заплащате на нотариуса дължимата нотариална такса.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД НОТАРИАЛНАТА ЗАВЕРКА?

След изповядане на сделката от нотариуса имате редица задължения като купувач:

 1. В 2-седмичен срок от покупката сте длъжен да предоставите в КАТ по настоящия Ви адрес копие от договора с данните на продавача.
 2. В 2-месечен срок от придобиването сте длъжен да платите данък върху превозното средство, ако той не е платен от продавача до края на текущата година.
 3. В 2-месечен срок от придобиване сте длъжен да декларирате пред общината по постоянни Ви адрес притежаваното от Вас МПС. При подаване на тази декларация трябва да представите и документ за платения при придобиването данък.