Online адвокат

Основание: Закон за съдебната власт – Глава трета „а“

Право на обезщетение:

Лицата, които са :

  • страни по окончателно приключени граждански, административни и наказателни производства или
  • -които са били обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.

Размер на обезщетението:

Размерът на обезщетението, което може да се получи по този ред е до 10 000 лева. В случай, че страната не е доволна от определеното и обезщетение или такова и е отказано, остава открита възможността за страната да търси правата си пред Европейския съд по правата на човек.

Срокове

– за подаване заявление за заплащане на обезщетение – в шестмесечен срок от окончателното приключване на съдебното производство, във връзка с което се търси обезщетение

– срок за произнасяне от страна на държавния орган – шестмесечен срок, считано от датата на подаване на заявлението.

Начало

Процедурата по заплащане на обезщетение за забавено правосъдие започва с подаване на заявление от правомащите лица, което заявление се подава чрез Инспектората към Висшия съдебен съвет до Министъра на правосъдието.

Такси

За разглеждането на заявленията не се събрат такси.

Изисквания:

Заявлението следва да отговаря на следните изисквания: да е написано на български език, да съдържа имената по документ за самоличност, единен граждански номер и адрес /съответно на юридическите лица – наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление/, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; посочване на конкретния акт, действието или бездействието, с което е извършено нарушението от съответния орган; до кого се подава заявлението; конкретизация на искането; подпис на заявителя, както и декларация от заявителя, че не е правил искане за обезщетение за същото нарушение и обезщетение не му е изплатено по друг ред.

Действия

В случай, че заявлението е редовно подадено или нередовностите бъдат отстранени в указния срок, Инспекторатът се произнася с констативен протокол, с който взима отношение по твърдяното нарушение. Протоколът се подписва от членовете на проверяващия състав и съдържа данни относно времето и мястото на съставянето му; заявителя; проверяващия състав; делото, по което се съставя; общия период на производството; за периода на забавяне, за което отговорност носи компетентният орган; за периода на забавяне, което се дължи на действия или бездействия на заявителя или на негов законен или процесуален представител. В констативния протокол се отразява и становището на проверяващия състав по въпроса спазен ли е шестмесечия срок за подаване на заявлението, считано от датата на окончателното приключване на производството, във връзка с което се търси обезщетение. Констативният протокол трябва да бъде издаден в 4 месечен срок, считано от датата на подаване на заявлението, съответно от отстраняване нередовностите на заявлението, ако такива са били констатирани.

Финализация

Окончателното решение дължи ли се обезщетение за забавено правосъдие и какъв е неговият размер, се взима от Министъра на правосъдието. Когато намери, че правото на заявителя на разглеждане и решаване на делото в разумен срок е нарушено, министърът на правосъдието определя размер на обезщетението. Министърът на правосъдието предлага сключване на споразумение със заявителя за заплащане на дължимото обезщетени. Обезщетенията се изплащат от бюджета на Министерството на правосъдието. Лицата, получили обезщетение по този ред, не могат да търсят обезщетение на същото основание по съдебен ред.

Министърът на правосъдието отхвърля заявлението като неоснователно, когато:

-продължителността на производството не надхвърля разумния срок или

– когато забавянето се дължи на действия или бездействия на заявителя или на негов законен или процесуален представител.

Кантори АТ осигуряват необходимото правно съдействие на гражданите за защита на техните права и интереси пред органите на държавната власт в конкретния случай.