Online адвокат

Представителство пред съдебните органи

Усилията на кантора "Адвокат Тинчев" са насочени към по-пълното и качествено задоволяване на потребностите на клиентите ни чрез използване на лостовете и механизмите на съществуващите правораздавателни институции, като:  

- представителство в съдебно уреждане на спорове в страната и чужбина;

- представителство при провеждане на преговори за съдебно и извънсъдебно уреждане на спорове;

- представителство и съдействие пред арбитражните институции в Република България;

- обезпечаване на бъдещи искове, завеждане на искови молби и представителство по всички видове граждански дела, пред всички съдебни инстанции в Република България;

- съдействие и представителство по охранителни и изпълнителни производства пред надлежните органи и институции;

- изготвяне и депозиране на документи пред инстанциите по вече заведени, висящи или решени гражданскоправни спорове;

- абонаментно правно обслужване на търговски дружества във връзка с процесуалното представителство пред съдебните органи;

- защита срещу принудително изпълнение, прогнозиране и помощ в подготовката за евентуални изпълнителни производства;

- представителство при преговори в обхвата на изпълнителното производство;

- изготвяне на отговори по повод изисквана документация, изготвяне на становища и прогнози, както и срещи със съответните длъжностни лица, които водят или участват по друг начин в изпълнителния процес в България;

- изготвяне на отговори по повод изисквана документация, изготвяне на становища и прогнози, както и срещи със съответните длъжностни лица, които водят или участват по друг начин в изпълнителния процес в страната и чужбина.