Online адвокат

Административно право

Адвокатска Kанторa "Тинчев" чрез придобития голям опит осигурява качествена защита срещу незаконосъобразни действия на администрацията и нейните актове, в резултат на което предоставя консултации и процесуално представителство по Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/, представителство пред съответните органи и институции, по съдебни дела  – по наложени финансови корекции, издадени административни актове и др.

  • Защитата се осигурява чрез подаване на жалба в строга процесуална форма пред горестоящ административен орган или направо пред съда в зависимост от конкретиката.
  • Следва да се има предвид, че по административен ред може да се оспорва незаконосъобразността и целесъобразността на издадения административен акт, както и че по този ред може да се оспори съдържание на документ.
  • По съдебен ред – където се проявява нуждата от адвокат остава открита единствено възможността да се оспори незаконосъобразността на административния акт.
  • Клиентите имат право да знаят, че сроковете за подаване на жалба срещу незаконосъобразен административен акт са прекратителни и пропускането им води до погасяване на правото на жалба. В тази връзка не трябва да се забравя, че административните актове се оспорват в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато е налице мълчалив отказ – срокът е едномесечен от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.
  • Със споразумение може да се замести или обезсили административен акт, съответно пред административния орган или съд, като дружеството може да съдейства за постигане на споразумение. Допустимо е съединяване на иска за обезщетение с този за отмяна или прогласяване на нищожност на административния.
  • Законът предоставя алтернативна възможност, искът за обезщетение да може да се предявява след отмяната на административния акт по съответния ред или заедно с оспорването на административния акт.