Online адвокат

Вещноправна защита и съдействие

Адвокатска кантора "Тинчев" /АКТ/ е тясно специализирана в областта на собствеността. Дългогодишния ни опит в областта на недвижимите имоти, ни позволява правилно и целесъобразно да определяме най-подходящите политики на нашите клиенти на огромното и пълно с изненади поле на собствеността.

Посочените по - горе действия се заключават в:

  •  Провеждане на юридическа експертиза на документи, оформящи вещноправния статут на обекта.
  • Представителство и съдействие пред нотариус.
  • Разработване на проекти за договори и други правни документи, свързани с приватизация, покупко-продажба, аренда, ипотека и други операции.
  • Осъществяване на защита на интересите на клиента пред съда при разрешаване на спорове, свързани с нарушаване правото на ползване, владение, разпореждане с вещни права, признаване на сделки с вещни права за недействителни и съдебна делба.
  • Предприемане на действия за осъждане на Етажната собственост за да извърши ремонт по ЗУЕС.
  • Въздействие с цел решаване на възникнали проблеми при определяне на границите на недвижимите имоти и съдействие пред АГКК.
  • Процесуално представителство пред административните съдилища във връзка с решаване на въпроси по издадени заповеди на АГКК.
  • Правна защита и съдействие при резализация на процедурата по придобиване на правото на собственост по обстоятелствена проверка по реда на ГПК.