Online адвокат

Регистрация и пререгистрация на фирми и ЮЛНЦ

Чрез използването на електронния подпис, канторите на адвокат Тинчев извършват бърза и своевременна регистрация, пререгистрация и промяна на обстоятелства на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно, командитно и командитно дружество с акции, сдружения, фондации.

Извършват необходимите дейности по променените и заличаването на Вашите фирми, търговски дружества и ЮЛНЦ. Предоставя възможност да бъдете снабдени с актуално състояние и извършват необходимите действия за вписване в Регистър БУЛСТАТ.

 Като адвокатски кантори ОБЛУЖВАТ фирми, търговски дружества, сдружения (асоциации) и фондации.

Канторите на адвокат Тинчев ще регистрират фирмите Ви при условията на възможно най-ниските хонорари с използване на интерактивните средства за комуникиране с държавните институции.