Online адвокат

По военни въпроси и Военен съд

Военнослужещият е гражданин с униформаи и като такъв, същият притежава освен многото задължения и права .Канторите притежава изключително богат опит в

  • процесуалното представителство и защита на военнослужещите от Въоръжените сили пред органите на Военна полиция, Военна Прокуратура и Военния съд.
  • осъществяване и защита и процесуално представителство на офицерите, сержантите и войниците пред Върховния административен съд и съответните административни съдилища на Република България по дела за незаконно уволнение.
  • фундаментален анализ на основанията, при които е прекратен договора за военна служба и дали са спазени всички законови изисквания, особено в случаите на организационно-щатни промени и при процедурите за провеждане на подбор.

Кантората има  изключителен опит в целия спектър от реализиране на правата при или по повод на военната служба в РБ: 

  • искове за заплащане на дължимо възнаграждение за положен извънреден труд от кадровите военнослужещи, поради това, че не са ползвали полагаемите им се почивки след положени дежурства, както и
  • заплащане на пътни, дневни и квартирни пари при командировка или при работа в друго населено място в страната или чужбина,
  • участие в регламентни работи,
  • настъпили увреждания на здравето, в следствие на служба при вредни условия и
  • други.

Оспорване на незаконосъобразните актове за избор при  кандидатстване за работа и носене на службата извън границите на страната и др.