Online адвокат

Защита от дискриминация

Адвокатска кантора "Тинчев" /АКТ/ предоставя правна помомощ и съдействие на своите клиенти във връзка с многобройните случай на дискриминация по специалния закон - закона за защита от дискриминация /ЗЗДиск./

АКТ може успешно да реализира Вашите права и законни интереси посредством допуснатите от закона две алтернативни процедури за защита от дискриминация – пред районен съд и пред комисията за защита от дискриминация /КЗДиск./. И двете производства са освободени от държавни такси, производството пред КЗДиск. завършва с административен акт, който подлежи на обжалване пред Административен съд, а производството пред съда – по реда на инстанционния контрол пред горестоящия съд. 


В резултат на оказаната правна защита и съдействие пред КЗДиск. АкТ ще Ви подпомогне за:

  • установяване извършеното нарушение; 
  • установяване нарушителя и засегнатото лице; 
  • определяне вида и размера на санкцията; 
  • прилагане принудителни административни мерки. 

Специфичното тук,  е че КЗДиск. може служебно да събира доказателства, да изисква данни, поема пътни разноски на страни и свидетели.

В случаите на производства пред съд АКТ ще Ви подпомогне за:

  • установяване на нарушението; 
  • осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения; 
  • обезщетение за вреди.

Особенното тук,  е че съдът може присъди освен обезщетението, а така също и сторените адвокатски разноски.