Online адвокат

Делба на недвижим имот

Когато съсобствениците на един имот искат да го разделят помежду си, но не могат да стигнат до консенсус, е необходим арбитър в спора – държавата в лицето на българския съд. Съдебната делба, често пъти е единствения начин за решаване на такъв тип въпрос. Преди да се пристъпи към съдебна делба, желателно е бъдат направени последните  опити да се споразумеете с останалите  съсобственици с идеята да разделите имота доброволно. Съществуват различни хипотези -  възможността да предложите да изкупите техния дял и/или да продадете Вашия дял на тях и ако не са съгласни, предлагате на купувач, който е съгласен да Ви го изкупи, или отивате на съд. В случай, че не можете да постигнете съгласие, тогава следва да предприемете нужните действия като правомерна мярка и да изполвате услугите на държавата. Законът позовлява да образувате дело самостоятелно като Вие подадете исковата молба за делба. Независимо от нейните особености, ползвайки услугите на Съда възникналите проблеми биват доведени до своя завършен вид като решение. Една от спецификите в  посоченото съдебно производство /съдебна делба/ е задължително за участието на всички съсобственици като е без знаение е тяхното желание. 
Делбата може да се извърши във всички случаи на обща собственост: 

  • наследствен имот;
  • прекратяването на съпружеска имуществена общност;
  • прекратяване на съвместното съжителство;
  • придобити чрез общ бизнес имоти; 
  • ликвидиране на общо право на строеж или надстрояване и пристрояване
  • и др. 

За стартиране на посоченото производство с цел оперативното решаване на поставения от Вас въпрос, следва се снабдите с документи свързани с: удостоверяване на Вашите права по отношение на имота/те, платени данъци, скици  и удостоверения и други.
Относно съдебните такси – всеки от съделителите ги заплаща съобразно стойността на полученият дял след делбата. Държавните такси се заплащат след приключване на делбата. В случай на напредване на преговорите и тяхната реализация в първата фаза на делбата, държавната такса ще е 2% от стойността на получения дял. Ако съдът завърши в цялост делбата, таксата за държавата е в 4% от стойността на получения дял за всеки от съсобствениците. 
Във връзка с тясната специализация на кантората в областта на имотите, съдебните и доброволни делби можете по всяко време да се свържете с кантори "Тинчев и парньори" на посочените по-долу телефони, като в случай, че телефоните ни са заети, Моля да ни извините за създаденото неудобство и при възможност от Ваша страна да Ви помолим да използвате другите средства за комуникиране - Viber, WhatsАpp, online адвокат и др.