Online адвокат

Реабилитацията по Наказателния кодекс

11 Jul 2019

Реабилитацията заличава осъждането и отменя за в бъдеще негативните му последици, освен ако законът изрично не предвижда друго. Правната регламентация се намира в Наказателния кодекс. 
Най-важната последица е, че лицето, което е реабилитирано, се третира по-нататък като „неосъждано”.
Реабилитацията може да бъде сепарирана на  два основни вида: 
1) по право и 
2) по съдебен ред.
Реабилитация по право е възможна в случаи, свързани с условно осъждане, по-леки престъпления и престъпления, извършени от непълнолетни. Същата не настъпва по отношение на пълнолетно лице, което веднъж вече е било реабилитирано.
Когато реабилитация не може да настъпи по право, но наказанието е изтърпяно и в случаите когато има такива, причинените вреди са обезщетени, а наложените глоби – платени, съдът може да постанови реабилитация. В тези случаи, съдът прави конкретна преценка относно цялостното поведение на дееца и трябва да се убеди, че той действително се е поправил и заслужава да бъде третиран като „неосъждан”.
Кой съд може да постанови реабилитация?
Реабилитация може да постанови съдът, който е гледал делото и е постановил присъдата като първа инстанция.
Когато лицето е осъдено с няколко присъди от различни съдилища, следва да се обърнете към съда, който е наложил най-тежкото наказание, а когато наказанията са еднакво тежки - към съда, който е постановил последната присъда.
Ход на процедурата?
Следва да се подаде молба, като към нея се прилагат:
1. Препис от присъдата, а когато делото е унищожено - препис от бюлетина за съдимост;
2. Доказателства, че са налице всички условия, които законът поставя, а именно:
да са изтекли три години от изтичане на срока на наложеното с присъда или намалено с работа или помилване наказание; в този срок осъденият да не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание; осъденият да е имал добро поведение, и то по време след осъждането; когато наред с наказанието лишаване от свобода е наложено и наказание лишаване от права или пробация, за да се постанови реабилитация, трябва да е изтекъл срокът на това наказание. Когато е наложена глоба, тя трябва да е изплатена. 
3. Вносна бележка на платена държавна такса по сметката на Софийски районен съд за държавни такси - в размер на 6 лева
Молбата се разглежда от съда в ОСЗ, на което призовава молителя. В заседанието участва прокурор. Съдът се произнася с определение, което може да се обжалва пред Софийски градски съд в 7-дневен срок от постановяването му. Важно е да знаете, че ако молбата бъде отхвърлена, нова молба може да се подаде не по-рано от една година след постановяване на определението. Реабилитация може да се иска и от наследниците на осъдения след неговата смърт, ако последния е имал право на това.
Настоящата информация има за цел да очертае основни права и защита на интереси и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението има само оповестително действие и няма за цел да сочи в цялост спецификата на разглежданата материя.