Online адвокат

От кой момент се счита за открито дисциплинарното нарушение по специалните закони?

06 Mar 2020

Съгласно чл. 195, ал. 1 от закона за министерството на вътрешните работи дисциплинарното наказание за тежко нарушение на служебната дисциплина се налага не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Според чл. 196 от закона за министерството на вътрешните работи дисциплинарното нарушение се смята за открито, когато органът, компетентен да наложи дисциплинарното наказание, е установил извършеното нарушение и самоличността на извършителя. Дисциплинарното нарушение е установено, когато материалите от дисциплинарното производство постъпят при компетентния дисциплинарно наказващ орган. В тази връзка състав на Върховния касационен съд в Решение № 14756 от 01.11.2019 г. по адм. д. № 4491/2018 приема, че разпоредбата на чл. 196, ал. 2 от закона за министерството на вътрешните работи създава фикция в кой момент се счита за открито дисциплинарното нарушение. Според тази фикция за момент на откриване на дисциплинарното нарушение се приема постъпването на материалите от дисциплинарното производство при дисциплинарно наказващия орган. Правната норма не установява презумпция, поради което не е възможно да бъде опровергана дори и с несъмнени доказателства, че в по-ранен момент дисциплинарно наказващият орган е установил извършеното нарушение и самоличността на извършителя. Проверката, разпоредена от административен орган, и приключила със справка и предложение за образуване на дисциплинарно производство, следва да бъде разглеждана като такава по чл. 205, ал. 2 от ЗМВР. Материалите от нея не е възможно да бъдат възприемани като материали от дисциплинарно производство по смисъла на чл. 196, ал. 2 от закона за министерството на вътрешните работи, за да повлияят при преценката относно спазването на сроковете по чл. 195 от закона за министерството на вътрешните работи.
По аналогичен начин стои и въпроса със сроковете за налагане на дисциплинарното наказание на военнослужещите по закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Правната регламентация се намира в чл. 249 от закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, като в тази връзка състав на Върховния касационен съд в № 7026 от 10.05.2019 г. по адм. д. № 1068/2019 г. приема, че наказанието следва да бъде  наложено не по-късно от два месеца от установяване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Наказващият орган следва да е узнал за нарушението, когато при него е постъпил протокола от дисциплинарно разследващата комисия. Следва да бъде отбелязан и факта, че сроковете за налагане на наказанието спират да текат, докато военнослужещият е в отпуск, по отношение на него е взета мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест или е отстранен от длъжност, както и до приключването на образувано производство за осъществяване на наказателна или административнонаказателна отговорност.