Online адвокат

Брачен договор - действие

01 Nov 2018

Следва да бъде отбелязано, както в правната теория, така и в съдебната практика на върховните ни съдии, в новия Семеен кодекс /Обн., ДВ, бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила 01.10.2009 г./ липсва изрична разпоредба, която урежда правното значение на отбелязването на брачния договор в:

  • акта за сключване на граждански брак;
  • регистрацията му в централния електронен регистър към Агенцията по вписванията /АВ/.

Смисълът на тези действия може да бъде обяснена чрез разпоредбата на чл. 20 от СК, според която при сделка между единия или двамата съпрузи с трето лице, ако няма вписване на режим на имуществени отношения в регистъра, се прилага законовият режим на общност.
От тук лесно може да се направи извода, че вписването цели да защити интересите на третите лица, които договарят със съпрузите и има само оповестително (информативно) действие.
Във вътрешните отношения между съпрузите е приложим избраният посредством договора режим на имуществени отношения. Това схващане се застъпва и в правната теория. Поради изложената причина отбелязването на брачния договор в акта за сключване на граждански брак и регистрацията му в централния електронен регистър не са предпоставки за неговата действителност.
От друга страна съгласно някои автори се определя, че положението, според което действието на развалянето на целия или част от брачния договор ще бъде винаги за в бъдеще, би могло да създаде проблеми, като това правило създава практически предпоставки за неоснователно обогатяване на единия съпруг за сметка на правоприемниците на другия.