Online адвокат

Как да осъдим Топлофикация. Особености

06 Sep 2018

Давностни срокове.
Съгласно правната теория и установената съдебна практика задълженията към Топлофикация са периодични плащания и в този смисъл се погасяват с изтичането на тригодишна давност. На тази основа следва да бъде отбелязано, че погасяването им обаче не настъпва автоматично с изтичане на този срок, а за целта е необходимо позоваване на възражение за изтека погасителна давност.  Последното е необходимо да бъде направено от нарочно нает от Вас адвокат с познания и опит в областта на облигационните отношения свързани с продажбата на топлинна енергия само и единствено пред българския съд.

Комуникация с Топлофикация.
Следва да бъде отчетено, че всякакъв друг вид договорки, постигнати с представителите на Топлофикация или предоставени становища и гледни точки за извършение изявления, че вече не ги дължите чрез изтекла погасителна давност, направени преди други органи или лица не водят по никакъв начин до погасяване на задълженията по давност. Точно обратното същите продължават да висят като задължение към предприятието до момента, до който не бъдат предприети действия за тяхното принудително събиране чрез ЧСИ.

Опосредяване на проблема.
В случай, че имате стари задължения, които са възникнали по-рано от последните три години, считано от настоящия момент, във фактурите от Топлофикация, които получавате за месечните Ви задължения са вписани и тези задължения.

Следва да бъде отбелязано, че доста често има разминаване в написаното и действителното фактическо положение. Предоставения от нашия законодател правен способ за елиминиране на такъв вид задължение може да бъде упражнен по следните два начина:

 1. По време на предявен от представителите на Топлофикация  иск срещу Вас, в който задължително следва да бъде посочен претендиран период, който излиза извън рамките на последните 3 години, считано от:
 • момента /датата на входиране/ на заявлението за издаване на заповед за парично задължение по чл. 410 ГПК или 
 • от момента на подаване на исковата молба/ датата на входиране на ИМ/

   2. Инициативата да бъде от Ваша страна, чрез използване на специалист – адвокат с опит в областта на облигационните отношения свързани с предоставянето на услуги с топлинна енергия.

Вие сте водещите.
Независимо от това с получаването на фактурите от Ваша страна, в които са отразени и старите задължения – същите представляват един вид покана за плащането им.Това означава, че представителите на Топлофикация са означили наличието на такъв тип Ваше задължение, уведомяват Ви за тях, обаче към момента все  още не ги предявяват по съдебен ред, поради това че;

 • се изчаква по-удобен за тях момент или 
 • да бъдете убедени /най-вече чрез Вашите по-възрастни близки/ да сключите споразумение и по този начин да се окажете длъжник за суми, които са погасени по давност / т.е. при наличие на концентрация и ресурси да не бъдат дължими от Вас/.

Етапи на изпълнение:
За да бъдете сигурни в процеса на взимане на решение на посоченото приложно поле, следва сами да се уверите в действителни суми, които се дължат от Вас или Вашите близки като за целта изпълните следните дейности:

 • в горния десен ъгъл на всяка една фактура е посочен абонатен номер; 
 • този абонатен номер е Вашият, под който се водят наличните задължения; 
 • използвайки контактната форма на сайта  - следва да я сканирате и изпратите  една от последните Ви фактури с начислени в голям размер суми, който според Вас следва и могат да бъдат погасени по давност. 

След използването на контактната форма - представителите на кантора „Тинчев и партньори“,  в рамките на 24 часа ще извършат необходимата проверка съгласно действителното положение свързано с Вас, в резултат на което ще бъдете уведомени за:

 • Има има ли образувано съдебно производство срещу Вас и за кой период.
 • Възможността да осъдите Топлофикация, чрез подаване на иск по реда на ГПК и каква сума ще отпадне като задължение от Ваша страна.
 • Условията за реализация на Вашите права – необходимите съдебни такси, адв. хонорари, срокове и т.н.
 • След приключване на делото – какво ще остане неиздължено, размери, срокове и начините за последващата реализация. 

Можете да се свържете с кантори "Тинчев и парньори" на посочените по-долу телефони, като в случай, че телефоните ни са заети, Моля да ни извините за създаденото неудобство и при възможност от Ваша страна да Ви помолим да използвате другите средства за комуникиране - Viber, WhatsАpp, online адвокат и др.